Kikkere, delere og skapere

1 c) Hva kjennetegner brukeradferden i sosiale medier til målgruppene/interessentene, sett i lys av Groundswells Technographics eller inndelingen kikkere, delere og skapere?

Noen viktige punkter:

* Jeg har valgt å bruke inndelingen kikkere, delere og skapere. (Sosial kommunikasjon v/Staude og Marthinsen)

* Jeg veksler mellom å bruke RA og Rogalands Avis om virksomheten.

* Vil også nevne at oppgave 1 c, 1 d og 1 e kan overlappe litt, kanskje spesielt 1 c og 1 d. Mulig jeg slår disse to sammen til én oppgave. Jeg benytter meg for øvrig av fotnoter som kildehenvisning.

* I denne eksamensoppgaven fokuserer jeg i hovedsak på forholdet mellom RA og leserne, da jeg anser interessentgruppen lesere for å være den klart viktigste for avisen.

Forenkling av virkeligheten

I boken Sosial kommunikasjon deler forfatterne Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen brukerne av sosiale medier inn i tre kategorier; kikkere, delere og skapere. Dette er imidlertid en grov inndeling, og en forenkling av virkeligheten, da mange av oss hopper inn og ut av disse kategoriene hver dag[1].

Andre har også foretatt lignende kategoriseringer, for eksempel forskeren Petter Brandtzæg. I sin doktoravhandling bruker han kategoriene sosialiseringsbrukere, lurkere, sporadiske brukere, diskusjonsbrukere og avanserte brukere[2]. Brandtzæg konkluderer med at passive brukere (lurkerne og de sporadiske brukerne) utgjør den til sammen største andelen (52 prosent) av brukere i sosiale medier. I denne oppgaven har jeg imidlertid valgt å forholde meg til Staude/Marthinsens inndeling, som på meg virker mest oversiktlig.

Skapere bidrar aktivt med å fylle mediene med innhold. For eksempel med kommentarer og innlegg, samt med opplasting av bilder og video. Delerne bidrar tidvis med innhold, men er særlig flinke til å dele innhold som andre skaper i sine nettverk. Kikkerne er passive konsumenter av innhold, og driver i liten grad selv med innholdsskaping og deling.

Flertallet av oss er kikkere, men antallet aktive brukere blir stadig flere. Skaperne spiller en sentral rolle i informasjonsflyten i sosiale medier. Fordi skaperne, godt hjulpet av de spredningsvillige delerne, setter dagsorden og bidrar til at kikkerne påvirkes. Skaperne blir dermed opinionsledere på nett[3].

Kanalenes egenart

Sosiale medier er verktøy vi kan bruke for å kommunisere med andre. Vi kan imidlertid ikke behandle SoMe som et sekkebegrep for én type kommunikasjonskanal; det er snakk om ulike plattformer med særegne styrker og svakheter. Å forstå dette er avgjørende for å kommunisere med andre der på en god måte[4]. Det som fungerer på én av plattformene, fungerer nødvendigvis ikke på en annen. Hvis vi bruker alle kanalene på samme måte, får vi med andre ord ikke utnyttet dem godt nok.

RA og SoMe

Rogalands Avis har i overkant av 8500 følgere på Facebook, knappe 6800 følgere på Twitter, og rundt 650 følgere på Instagram; de tre sosiale kanalene avisen i dag benytter seg aktivt av for å nå ut til publikum. Facebook Facebook ble grunnlagt i 2004, som en studentkataloglignende tjeneste for studenter ved Harvard. Tjenesten ble raskt utviklet til å omfatte en rekke andre universiteter, og siden 2006 har Facebook vært åpent for alle over 13 år[5]. Facebook er nå verdens største nettmøteplass, med over én milliard brukere på verdensbasis, og er selve motoren i sosiale medier. Mediet kjennetegnes av at folk bruker det mye og ofte, og et flertall av norske brukere er innom daglig eller flere ganger hver dag[6].

Det store antallet brukere er kanskje Facebooks største styrke, men plattformens størrelse handler ikke utelukkende om at mange går med strømmen. Brukervennlighet har også vært viktig. Facebook har bygd seg opp ved hjelp av egenskaper som appellerer til oss. Den sterke brukervennligheten, kombinert med mediets private karakter, har vist seg å være noe mange setter pris på[7]. Et interessant poeng en også kan bite seg merke i, er at Facebook har en overrepresentasjon av kvinner. 48 prosent av brukerne er menn, mens 52 prosent er kvinner[8].

Facebook er dessuten mer enn kun privatprofiler; bruken av profesjonelle «sider» er utbredt. Både virksomheter (som RA), organisasjoner, skoler, partier og kommuner bidrar i økende grad med informasjon og kommuniserer med sitt publikum/sine brukere.

Facebook er, kanskje ikke så overraskende, den sosiale kanalen som genererer klart mest trafikk til Rogalands Avis’ nettsted. Tall fra avisens Google Analytics-konto viser for eksempel at 1 546 841 av totalt 1 673 298 økter i kategorien «økter via sosial anbefaling» , i perioden 17.05.2014 til 17.05.2015, kom fra Facebook[9]. Det vil si at over 92 prosent av den sosiale trafikken inn til www.rogalandsavis.no utelukkende kom fra Facebook. Til sammenligning sto Twitter for kun 7,31 prosent av trafikken.

De fleste av RAs følgere på Facebook virker å være kikkere. De leser sakene avisen publiserer linker til, men verken deler eller kommenterer særlig ofte. I motsetning til på Twitter og Instagram (se egne punkter under) virker det imidlertid å være langt flere skapere og delere på Facebook, selv om antallet kikkere er i klart flertall. Både politikere, interesseorganisasjoner, privatpersoner og andre kommer tidvis med egne innlegg på siden for å få oppmerksomhet rundt noe. I tillegg kommenteres det og «likes» det relativt hyppig på linkene avisen selv publiserer, ofte av gjengangere. Likevel er ikke aktivitetsnivået så høyt som det avisen ønsker, noe jeg kommer tilbake til senere i oppgaven.

Twitter

Twitter er en mikrobloggtjeneste der brukerne kan skrive og lese korte oppdateringer på maksimalt 140 tegn. Tjenesten ble lansert i 2006, og har blitt kalt «Internetts svar på SMS»[10]. De som velger å følge deg får oppdateringer i sin feed, mens du får oppdateringene fra de du velger å følge. Man trenger ikke gjensidig følge hverandre. I Norge ligger det et 2014-anslag på opp mot 840 000 brukere[11], der rundt én av fire bruker tjenesten daglig. Twitters kortform gir mediet en karakter av umiddelbarhet og hurtighet; trekk som gjør tjenesten gunstig for nyhetsformidling og kjappe oppdateringer. På mange måter har Twitter, som har en sterkere offentlig karakter enn Facebook, utviklet seg til å bli det raskeste nyhetsmediet vi har[12].

Selv jobber jeg som journalist, og for meg personlig har Twitter blitt et verdifullt verktøy i arbeidshverdagen. Både for å informere publikum og få idéer, men også for å bygge nettverk. Siden de fleste Twitter-brukere, inkludert mediefolk og kilder, har åpne profiler, er det lettere å bygge nettverk på Twitter enn i de fleste andre sosiale kanaler.

På RAs Twitter-konto virker publikum i svært stor grad å være kikkere eller delere. Per 16. mai hadde RA kun fått fem kommentarer totalt på sine hundre siste (egne) tweets. Ingen av de fem som hadde lagt igjen kommentar var de samme. I perioden 01.01.2015 til 16.05.2015 hadde kun syv personer inkludert emneknaggen[13] #rogalandsavis i sine tweets. Antallet retweets og favorittmarkeringer er dessuten også lavt; de fleste av RAs siste hundre tweets hadde ingen eller svært få retweets og/eller favorittmarkeringer. Det virker med andre ord som om brukerengasjementet rundt avisens Twitter-konto generelt er lavt, noe jeg også kommer tilbake til senere i oppgaven.

Instagram

Facebook-eide Instagram er en applikasjon for deling av bilder og video. Applikasjonen inneholder også enkle redigeringsfunksjoner[14]. Instagram har over én million brukere i Norge[15], og er i likhet med Facebook og Twitter svært populært på verdensbasis. Bildedelingstjenesten gjør mobilen vår til et lite fotostudio, med mulighet for umiddelbar publisering til mange[16].

Det blir stadig viktigere å kombinere tekst med visuelle virkemidler for å fram med sine budskap[17]; det er én av grunnene til at RA nå bruker tjenesten. RAs Instagram-konto er relativt fersk, men også her kan man se samme trend som på Twitter; antallet skapere er få. Imidlertid er deleraktiviteten høyere enn på avisens Twitter-konto; de siste 50 innleggene har fått i gjennomsnitt 22,95 likes. Samtidig kan dette også ha en sammenheng med hyppighet; RA tvitrer nyheter hver eneste dag, mens antallet publiseringer på Instagram foreløpig ligger på et par innlegg per uke.

Her er også poenget om kanalenes egenart svært relevant, da Instagram skiller seg sterkt fra «raske Twitter». Felles for de tre kanalene RA er aktive i er at de fleste brukerne virker å være kikkere. Samtidig er det viktig å understreke, som nevnte Staude og Marthinsen gjør i sin bok, at en stor del av brukermassen også hopper inn og ut av kategoriene skapere, delere og kikkere relativt hyppig.


Kilder (jeg benytter meg av fotnoter i min oppgave):

[1] Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen om kikkere, delere og skapere, s. 24-26.

[2] Se Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen, s. 170. Se også Petter Brandtzægs foredrag «Hvilken type nettsamfunnsbruker er du?», samt UiOs nettsider. Brandtzæg har basert sin kategorisering på et representativt utvalg av brukere i Norge, i alderen 15-75 år (se kildeliste).

[3] Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen om kikkere, delere og skapere, s. 24-25.

[4] Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen, s. 35.

[5] Store norske leksikon på nett, snl.no, v/artikkelforfatter Ida Aalen.

[6] TNS Gallup/NRK beta, se kildeliste. (https://nrkbeta.no/2012/06/18/de-sosiale-nisjenes-inntog/)

[7] Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen, s. 35.

[8] Videoforelesning med Kari Steen-Johnsen (Nye medier, nye skillelinjer), samt boken Liker, liker ikke, Enjolras og Steen-Johnsen m.fl., kap. 3.

[9] Tall fra Google Analytics, mai 2015.

[10] Store norske leksikon på nett (snl.no) om Twitter.

[11] Tall fra Ipsos MMI, 2014.(http://ipsos-mmi.no/node/1380

[12] Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen, s. 38.

[13] Emneknagg, også kalt (eng.) hashtag (Twitter).

[14] Snl.no om Instagram.

[15] Tall fra Ipsos MMI, 2014.(http://ipsos-mmi.no/node/1380)

[16] Sosial kommunikasjon, Staude og Marthinsen, s. 44.

[17] Kursleder Cecilie Staude i Facebook-innlegg 14.03.2015 i gruppen ELE 3707.

SoMe – en «uimotståelig» distraksjon?

Photo: Jørn H. Skjærpe

Forfatter Clay Shirky, som også er lærer ved bl.a. New York University, publiserte i høst et innlegg rundt fenomenet multitasking. Shirky – omtalt av Washington Post som «en ledende professor innen nye medier» – forklarte her hvorfor han hadde bannlyst bruken av teknologiske hjelpemidler som PC-er, nettbrett og smarttelefoner i sine forelesninger.

– Vi vet at multitasking er ugunstig for kvaliteten av kognitivt arbeid, og spesielt den typen kognitivt arbeid vi etterspør hos våre studenter, skriver han i innlegget.

Shirky trekker fram at multitasking kan ha en negativ effekt på vår deklarative hukommelse (se definisjon her). Han peker blant annet på en studie utført ved Stanford University, her beskrevet hos Washington Post, som viser at ivrige multitaskere faktisk er dårligere på å velge hvilke oppgaver de skal konsentrere seg om.

Ekskjæreste vs. Krimkrigen

Studien viser til multitasking som et stabilt fenomen, men bruken av laptop, PC og mobil har ifølge Shirky en forverrende effekt. Problemet er spesielt aktuelt for ivrige brukere av sosiale medier.

– Sosial informasjon er umiddelbart og følelsesmessig engasjerende. Både formen og innholdet av en Facebook-oppdatering er nesten uimotståelig distraherende, spesielt i konkurranse med en foreleser, poengterer Shirky.

Under gir han følgende eksempel på hvorfor:

««Din tidligere kjæreste tagget deg i et bilde» versus «Krimkrigen var den første konflikten som i stor grad ble påvirket av bruken av telegrafen». Ser du forskjellen?»

– Umulig å motstå

Og ikke nok med det; Shirky påpeker i tillegg at de sosiale mediene er designet nettopp for å få vår oppmerksomhet.

Formen og innholdet av en Facebook-oppdatering kan altså være nesten uimotståelig, men når dette kombineres med en visuell «alarm» blir vondt til verre:

“Humans are incapable of ignoring surprising new information in our visual field, an effect that is strongest when the visual cue is slightly above and beside the area we’re focusing on. (Does that sound like the upper-right corner of a screen near you?) (…)

“A Facebook-update may be almost irresistible, but when combined with a visual alert in your immediate peripheral vision, it is—really, actually, biologically—impossible to resist. Asking a student to stay focused while she has alerts on is like asking a chess player to concentrate while rapping their knuckles with a ruler at unpredictable intervals.

Hele innlegget kan du lese her. Anbefales!

«Mental tåke»

Aftenposten skrev nylig en sak om samme tema.

Earl Miller, nevrologiprofessor ved MIT, sier ifølge avisen til engelske The Guardian at vi ikke er så flinke til å multitaske som vi tror.

“Hjernen fungerer ikke slik. Isteden skifter vi lynraskt mellom forskjellige oppgaver, mens hjernen strever med å henge med i svingene. Multitaskingen gir økt produksjon av stresshormonet kortisol, samt av adrenalin, noe som kan overstimulere hjernen og føre til «mental tåke».

“Samtidig blir multitasking til en selvforsterkende «avhengighet». Vi søker ytre stimuli som kan utløse belønningssystemene i hjernen. Dermed belønner vi oss selv hver gang vi mister fokus fra det vi holder på med.

Tidstyv

Noen av dere har kanskje lest mye om dette allerede, men problemstillingen virker å være mer aktuell enn noen gang. Selv har jeg latt meg distrahere flere ganger kun mens jeg har skrevet dette innlegget, blant annet grunnet et behov for å sjekke sosiale medier. Spesielt Twitter har blitt et viktig arbeidsverktøy for meg i jobben som journalist, men antakelig sjekker jeg Twitter, Facebook og Instagram mye mer enn det jeg strengt tatt hadde trengt.

Er det fornuftig av Shirky (og andre) å vende tommelen ned for teknologi i klasserommet/andre lignende settinger? Hadde konsentrasjonen vår vært markant bedre uten sosiale medier, eller hadde man da funnet andre beleilige distraksjoner?

For min egen del har jeg i det minste blitt mer bevisst på at SoMe kan være en tidstyv når det strengt tatt ikke trenger å være det.

Avslutter med et eksempel en kamerat nylig ga meg:

“Hvis et program på jobb bruker tid på å laste, tar jeg umiddelbart opp mobilen for å sjekke Instagram. Vips, så er konsentrasjonen vekk. Har det da kommet et nytt varsel i tillegg, er det ikke snakk om å legge vekk mobilen før jeg har sjekket det.

Kom gjerne med tanker og innspill!

Se også: Clay Shirky: How social media can make history (pensum på kurset ELE 3707, BI)